Planul Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranța Școlară în unitățile de învățământ preuniversitare pe raza județului Harghita în anul Școlar 2023-2024

Siguranța elevilor și a cadrelor didactice – o prioritate pentru instituțiile implicate în Planul Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranța Școlară în unitățile de învățământ preuniversitare pe raza județului Harghita în anul Școlar 2023-2024.

Azi, 22 septembrie 2023, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Harghita s-a desfășurat o conferință de presă, inițiată de Inspectoratul de Poliție Județean Harghita, la care au participat Șeful Biroului Siguranță Școlară, doamna Comisar șef de poliție Cimpoeșu Loredana-Ramona, doamna Agent principal de poliție Plumbu Maria-purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Harghita, doamna Țifrea Alexandra-specialist în cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Harghita, domnul Pănescu Adrian-purtător de cuvânt al Instituției Prefectului, domnul Glodeanu Cristinel Inspector Școlar General Adjunct și domnul Hârlav Costin Inspector Școlar General Adjunct, din partea Inspectoratului Școlar Județean Harghita.

Tema întâlnirii a fost legată de punerea în aplicare a măsurilor stabilite,  prin semnarea de către instituțiile responsabile,  a Planului Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranța Școlară în unitățile de învățământ preuniversitare pe raza județului Harghita în anul Școlar 2023-2024.

Pentru început au fost făcute mențiuni cu privire la instituțiile implicate în mecanismul de reglementare a modului de colaborare interinstitutională, în vederea optimizării organizării și funcționării sistemului-cadru de asigurare a protecției unităților școlare, a elevilor și a personalului didactic, acestea fiind:

1.INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HARGHITA/DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR HARGHITA

2.INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN HARGHITA

3.INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN HARGHITA

4.INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ”OLTUL”AL JUDEȚULUI HARGHITA

5.INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI HARGHITA

6.CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

7.DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA

8.CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE SI CONSILIERE ANTIDROG HARGHITA

9.CENTRUL REGIONAL TG. MUREȘ DIN CADRUL AGENȚIEI NAȚIONALE ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE

10.DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI HARGHITA

Siguranța în mediul școlar a reprezentat un obiectiv prioritar al Guvernului României, aplicarea măsurilor structurilor cu responsabilități în domeniu fiind integrate în mecanisme de cooperare interinstituțională pentru crearea cadrului necesar aplicării unitare, la nivel național, a activităților subsumate obiectivului de consolidare a climatului de siguranță școlară.

Crearea unui mediu școlar sigur îmbunătățește calitatea relațiilor și a comunicării între toate persoanele angrenate în actul educațional, contribuind, în mod esențial, la calitatea acestuia. Gradul de siguranță nu se rezumă la incidența unor fapte comise cu violență, ci vizează impactul mai multor factori, cu determinări psihologice, sociale, culturale și economice.

Pentru identificarea și implementarea celor mai bune soluții, necesare asigurării unui climat optim pentru elevi și cadrele didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, a rezultat necesitatea consolidării parteneriatului interinstituțional, astfel la începutul anului școlar în curs, la nivel național a fost aprobat, de către șapte ministere și a un departament condus de către un secretar de stat, Planul Național Cadru de Acțiune pentru siguranța școlară care stabilește măsuri concrete pentru creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ preuniversitar și în zonele adiacente. În baza acestui document programatic, la nivel teritorial a fost elaborat și aprobat Planul Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranța școlară în unitățile de învățământ preuniversitar.

Totodată, articolul 63, alin. 1, din Legea învăţământului preuniversitar, care a intrat în vigoare la data de 04-09-2023, prevede că: ”Siguranţa în unităţile de învăţământ se realizează sub coordonarea prefectului şi este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a DJIP/DMBIP, a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau a inspectoratelor judeţene de poliţie, a Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti ori a inspectoratelor judeţene de jandarmi, a centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog şi a unităţilor de învăţământ preuniversitar.”

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Harghita au făcut referire la atribuțiile principale pe care le are Biroul Siguranță Școlară.

Ca și responsabil cu punerea în aplicare a măsurilor stabilite prin Planul Teritorial Cadru de Acțiune, Biroul Siguranță Școlară este structura din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Harghita care are următoarele atribuții:

-evaluarea zilnică a situației operative privind siguranța în unitățile de învățământ și în zona adiacentă acestora și aplicarea măsurilor necesare, în cooperare cu celelalte instituţii sau structuri ale poliţiei cu competenţe în domeniu, pentru diminuarea riscurilor asociate;

-relaționarea permanentă cu factorii responsabili din cadrul administrației publice locale, inspectoratelor şcolare, unităţilor de învățământ preuniversitare și universitare, societăților comerciale, organizațiilor neguvernamentale, comitetelor de părinţi, asociaţiilor şi ligilor studenţilor, în scopul identificării factorilor de risc şi stabilirii/aplicării măsurilor comune pentru creşterea siguranţei în instituțiile de învăţământ;

-organizarea și participarea alături de reprezentanţii celorlalte instituţii sau structuri ale poliţiei cu competenţe în domeniu la activităţi de educaţie antiinfracțională și antivictimală, inclusiv în cadrul unor campanii, programe sau proiecte etc.;

cooperarea cu celelalte structuri operative ale Poliției Române cu competențe în combaterea criminalității pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ;

-realizarea unor analize, studii sau alte informări cu privire la tendințele situației operative și reliefarea vulnerabilităților, amenințărilor sau a potențialelor riscuri;

identificarea şi consilierea elevilor/studenților care fac parte din categoriile cu risc criminogen;

-desfășurarea de activități comune cu reprezentanţii autorităților administrației publice locale (poliția locală) și jandarmeriei pentru îndeplinirea atribuţiilor privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările și completările ulterioare;

-luarea în evidență, inventarierea şi ierarhizarea unităţilor de învățământ preuniversitar și universitar în funcție de gradul de risc la adresa climatului de siguranţă școlară;

-asigurarea, cu respectarea prevederilor dispoziţiilor de linie, a informării opiniei publice cu privire la principalele atribuţii ale structurilor de siguranță școlară şi la rezultatul unor activităţi desfăşurate pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;

-crearea unei baze documentare proprii care să cuprindă date de interes şi materiale în domeniul siguranței școlare, precum și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform cadrului normativ de referință;

respectarea prevederilor cu privire la protecția persoanelor, prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform cadrului normativ de referință;

-participarea la ședințele organizate la nivelul școlilor și asociațiilor studențești, precum şi la alte evenimente importante pentru comunitatea preuniversitară/universitară din zona de responsabilitate;

cooperarea cu structurile de poliție rutieră, în vederea desfășurării activității de educație rutieră în unitățile de învățământ.

La nivelul județului Harghita, potrivit rețelei școlare comunicate de către Inspectoratul Școlar Judetean Harghita, funcționează un număr de 438 unități de învățământ, din care 20 sunt unități de învățământ conexe.

Activitățile organizate si desfășurate de către polițiști în anul școlar precedent pentru asigurarea unui mediu educațional corespunzător s-au derulat în conformitate cu prevederile Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranța a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delincventei juvenile in incinta si in zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, valabil pentru anul școlar 2022-2023.

Astfel, polițiștii responsabili cu desfășurarea activităților in mediul școlar, au inițiat si organizat 687 activități preventive cu caracter informativ –educative, atât la unitățile de învățământ din mediul urban, cât si la cele din mediul rural, la care au participat 24371 de elevi si cadre didactice. Aceste activități s-au desfășurat in cadrul mai multor campanii si proiecte de prevenirea a violentei, a bullying-ului și cyberbullying-ului, de prevenire a  portului sau folosire fără drept de obiecte periculoase, precum și a prevenirii consumului de substanțe licite și ilice și a traficului de persoane.

De asemenea, polițiștii au desfășurat 104 acțiuni pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, a absenteismului și  a respectării reglementărilor la regimul rutier.

Conform datelor statistice existente la nivelul I.P.J. Harghita, pe parcursul anului școlar 2022-2023 au fost sesizate 43 de fapte de natură penală în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ, ponderea cea mai mare fiind deținută de infracțiunile contra integrității corporale sau sănătății.

Din acest considerent, în anul școlar ce abia a început, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară vor intensifica activitățile preventive pentru reducerea violenței în unitățile de învățământ, a fenomenului bullying si cyberbullying, pentru conștientizarea consecințelor penale sau contravenționale, dar și repercursiunilor ce derivă ca urmare a nerespectării prevederilor legale, atât in calitate de victimă, cât și de autor.

De asemenea, în colaborare cu reprezentanți ai instituțiilor ce au responsabilități prin Planul Teritorial Cadru de Acțiune,  specialiști din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Harghita, ai Centrului Regional Tg Mureș – din cadrul ANITP, dar si in colaborare si parteneriate cu Asociații de părinți, elevi si organizații non-guvernamentale, polițiștii isi propun desfășurarea a cat mai multe activități preventive in unitățile de învățământ, pentru creșterea gradului de siguranță in incinta și zonele adiacente unităților de învățământ.

În cadrul aceleiași conferințe, reprezentanții instituțiilor menționate au răspuns întrebărilor adresate de reprezentanți ai mass-media, prezenți.